Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

 1. Úvod

Nadační fond Gratia, IČO: 10900705, se sídlem 1. máje 67, 281 63 Kozojedy, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 1948 („Nadační fond“) založený za účelem pomoci mladým rodinám, studujícím rodičům a rodičům samoživitelům, zpracovává Vaše osobní údaje, a to v případě, že jste žadatelem o nadační příspěvek, o dar, poradenství, popřípadě jeho zákonným zástupcem, žadatelem o založení veřejné sbírky, obdarovaným nebo dobrovolníkem, našim partnerem, prodávajícím či kupujícím při nakupování a prodávání zboží či dárcem poskytujícím finanční obnos pro potřebného. Potřebným se rozumí fyzická osoba, jež se dostala do tíživé životní situace nebo pro niž je uspořádána veřejná sbírka.

 

Účelem těchto zásad zpracování osobních údajů Nadačního fondu je seznámit Vás s tím, jaké osobní údaje Nadační fond, jakožto správce osobních údajů, zpracovává, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, komu a z jakého důvodu je Nadační fond oprávněn je předat, a také Vás informovat o Vašich právech, jež máte jakožto subjekt osobních údajů.

 

Tyto zásady jsou vydávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti Nadačního fondu, jakožto správce osobních údajů v souladu s čl. 13, případně s čl. 14 GDPR. Tyto zásady jsou účinné od 13.9.2021.

 1. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány

Nadační fond zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů:

 • základní identifikační údaje: pohlaví, jméno a příjmení, popř. název obchodní firmy fyzické osoby, datum narození, číslo občanského či jiného průkazu totožnosti a dobu jeho platnosti, identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ);
 • kontaktní údaje: telefonní číslo a e-mailová adresa;
 • adresní údaje: trvalé a přechodné bydliště, fakturační a doručovací adresa;
 • platební údaje: bankovní spojení;
 • informace o předmětu plnění: typ a výše příspěvku, zakoupený dárkový předmět, výše daru do sbírky, rozsah a předmět plnění dobrovolníka;
 • citlivé osobní údaje: údaje o zdravotním stavu, biometrické údaje, fotografie;
 • finanční údaje: příjmy a výdaje domácnosti;
 • další údaje: konfekční velikost a jiné.

 

Nadační fond zpracovává osobní údaje, které mu jsou od Vás poskytnuty prostřednictvím formuláře sloužícího k žádosti o poskytnutí poradenství, nadačního příspěvku, založení sbírky či jinak Vámi dobrovolně poskytnuty, případně na základě Vámi podepsaného souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo které nám budou jinak s Vaším dobrovolným souhlasem poskytnuty.

Nadační fond dále při návštěvách jeho webových stránek shromažďuje informace o těchto Vašich návštěvách jako jsou IP adresy, datum a čas přístupu, chování na webových stránkách, cookies a další.

 

 1. Účel, důvod a rozsah zpracování osobních údajů

 

U žadatelů a následně obdarovaných Nadační fond zpracovává osobní údaje zejména za účelem:

 • posouzení žádosti a evidence žadatelů;
 • uzavření, evidence smluv a založení sbírky;
 • kontrola použití nadačního příspěvku;
 • evidence poskytnutých nadačních příspěvků za účelem vedení řádného účetnictví a                                         případně splnění dalších zákonných povinností dle platných právních předpisů;
 • zveřejňování Vašeho jména, příběhu a fotografií na webových stránkách Nadačního fondu a ve výroční zprávě Nadačního fondu.

U dárců Nadační fond zpracovává jejich osobní údaje zejména za účelem:

 • evidence poskytnutých darů zejména za účelem vedení řádného účetnictví a případně splnění dalších zákonných povinností dle platných právních předpisů;
 • uzavření a evidence darovacích smluv;
 • zveřejnění dárce na webových stránkách a ve výroční zprávě Nadačního fondu.

 

Nadační fond Vaše osobní údaje zpracovává, neboť je to nezbytné pro poskytnutí poradenství,  plnění ze smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, darovací smlouvy či jiných závazků vyplývajících z uzavřených smluv, pro plnění zákonných povinností Nadačního fondu a pro účely jeho oprávněných zájmů. Nadační fond zpracovává jen ty osobní údaje, které jsou nezbytné a pouze v nezbytně nutném rozsahu.

 

 1. Poskytování osobních údajů třetím subjektům

 

Nadační fond může, vedle svých zaměstnanců pro dosažení účelu Nadačního fondu, tedy pomoci mladým rodinám, zpřístupnit Vaše osobní údaje těmto kategoriím třetích subjektů:

 • externím poradcům, právníkům, koučům a dalším zpracovatelům, s nimiž uzavřeme smlouvu o zpracování osobních údajů, za účelem splnění závazku vyplývajícího z uzavřených smluv, aby Vám mohl Nadační fond pomoci;
 • advokátům, lékařům a účetním, kteří jsou vázáni zákonnou povinností mlčenlivosti, za účelem splnění závazku vyplývajícího z uzavřených smluv, aby Vám mohl Nadační fond pomoci a dále za účelem plnění zákonných povinností Nadačního fondu, případně za účelem řešení nastalého sporu;
 • orgánům státní správy, a to zejména osudům, státním zastupitelstvím, orgánům činným v trestním řízení a státním úřadem v případě splnění povinnosti Nadačního fondu dle zvláštních právních předpisů;
 • dalším osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a chráněných zájmů Nadačního fondu;
 • dalším subjektům, které jsme pověřili k plnění části smluvních a zákonných povinností nebo, subjektům, jež poskytují doplňkové služby k naší činnosti;
 • provozovatelům televizního vysílání či rádiového rozhlasu za účelem propagace příběhu potřebného, a to zpravidla za účelem zvýšení objemu darů v rámci veřejné sbírky;
 • dalším osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a chráněných zájmů Nadačního fondu.

Nadační fond nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

 1. Doba zpracování osobních údajů

Nadační fond zpracovává Vaše osobní údaje po celou dobu poskytování poradenství, jednání o nadačním příspěvku, trvání veřejné sbírky či smluvního vztahu mezi námi a dále pak po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována příslušnými právními předpisy nebo po nezbytně nutnou dobu pro ochranu oprávněných zájmů Nadačního fondu.

 

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění právních povinností Nadačního fondu dle platných právních předpisů, uchovává Nadační fond po celou dobu nezbytnou ke splnění těchto povinností.

 

Osobní údaje získané na základě Vámi poskytnutého souhlasu Nadační fond zpracovává po nezbytně nutnou dobu pro naplnění účelu, či po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy, avšak nejdéle do odvolání Vašeho souhlasu.

 

Nejste-li úspěšným žadatelem o poskytnutí rady, nadačního příspěvku, založení sbírky, Nadační fond Vaše osobní údaje i osobní údaje třetí osoby Vámi poskytnuté zpracovává pouze po dobu mezi vyplněním formuláře o žádosti a doručením informace, že Vámi navrhovaná žádost byla odmítnuta.

 

 1. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

 

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně a manuálně, a jsou uchovávány v listinné a elektronické podobě.

 

V elektronické podobě jsou Vaše osobní údaje chráněny v zaheslovaném počítači, do kterého mají přístup pouze oprávněné osoby pouze pod svými zaheslovanými profily. V listinné podobě jsou Vaše osobní údaje uchovávány v šanonech v uzamykatelných skříních a v uzamykatelných místnostech za dvěma uzamykatelnými dveřmi.

 1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Dle GDPR máte, jakožto subjekt osobních údajů, tato práva:

 

 1. Právo na přístup k Vašim osobním údajům

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zahrnuje právo získat od Nadačního fondu informace, zda a případně jaké osobní údaje jsou zpracovávány, za jakým účelem, o příjemcích Vašich osobních údajů a dalších informacích o Vašich osobních údajích.

 

 1. Právo na opravu, výmaz a přenos

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás Nadační fond zpracovává. Máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud Nadační fond neprokáže oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo na přenos Vašich osobních údajů k jinému správci na základě Vaší žádosti.

 

 1. Právo na omezení zpracování

Pro případ, kdy byste zpochybňovali přesnost, zákonnost nebo právní titul, účel zpracování osobních údajů Nadačním fondem, dojde k omezení Vašich osobních údajů na minimum.

 

 1. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

V případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, máte právo na informování o těchto skutečnostech ze strany Nadačního fondu.

 

 1. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Pokud nebude Nadačním fondem prokázán oprávněný důvod zpracovávání Vašich osobních údajů, nebude Nadační fond Vaše osobní údaje nadále zpracovávat.

 

 1. Uplatnění výše uvedených práv

Pro uplatnění Vašich výše uvedených práv kontaktujte správce osobních údajů, tedy Nadační fond na níže uvedených kontaktech.

 

 1. Právo podat stížnost na UOOU

Stížnost ohledně zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů na webové stránce www.uoou.cz .

 

 1. Kontakt na správce osobních údajů

Nadační fond Gratia

IČO: 10900705

se sídlem: 1. máje 67, 281 63 Kozojedy

zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 1948

 

e-mail: info@nadacnifondgratia.cz
telefonní číslo: +420 778 981 173
webové stránky: https://nadacnifondgratia.cz/