Pravidla projektu Dobrotivý beránek

Dobrotivý beránek

Když můžu, pomůžu

Nadační fond Gratia byl zřízen za účelem pomoc mladým rodinám, studujícím rodičům a rodičům samoživitelům. Sídlo NF Gratia – 1. máje 67, 281 63 Kozojedy, IČO: 109 00 705,
registrován u Městského soudu v Praze, spisová zn. 1948 N.

Projekt Dobrotivý beránek je charitativní projekt Nadačního fondu Gratia.

Žadatel je fyzická osoba, zákonný zástupce dítěte (do 18 let věku) nebo osoba, které bylo dítě svěřeno do péče z rozhodnutí soudu. Žadatel o pomoc vyplňuje žádost o poskytnutí daru a v případě, že dojde k vybrání celé požadované částky nebo tak bude rozhodnuto Nadačním fondem Gratia, následně pak uzavře s Nadačním fondem Gratia smlouvu o poskytnutí daru. Žadatel může mít na jedno dítě vždy pouze jednu aktivní žádost.

Dárce je fyzická nebo právnická osoba, která dobrovolně přispěje formou peněžního daru.

Popis projektu Dobrotivý beránek

Dobrotivý beránek je projektem Nadačního fondu Gratia a jeho hlavním cílem je prostřednictvím on-line veřejné sbírky shromažďovat finanční prostředky a pomáhat tak sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem do 18 let z celé České republiky.
Účel sběru finančních prostředků – zdravotní pomůcky, zájmové kroužky, rozvoj talentu, podpora zdravého pohybu, vzdělání, hmotná pomoc v nouzi atd.

Základem projektu je životní příběh konkrétního dítěte, které potřebuje pomoc. Do projektu se Žadatel přihlašuje prostřednictvím on-line formuláře.

Doba, po kterou bude příběh dítěte zveřejněn, je individuální.

Nadační fond Gratia si vyhrazuje právo text poskytnutý Žadatelem upravit po formální a stylistické stránce dle svých potřeb.

Nadační fond Gratia garantuje, že dar vždy použije ze 100 % ve prospěch dětí.

Dárce poskytne příspěvek na příběh jím vybraného konkrétního dítěte prostřednictvím webových stránek projektu. Pokud se ve stanovené lhůtě nevybere celá částka, všechny dárce o tom informujeme. Každý dárce potom bude mít možnost do 3 dnů převést svůj příspěvek ve prospěch jiného dítěte. Pokud se tak nestane, Nadační fond Gratia přerozdělí vybranou částku dle svého uvážení.

Ke každému daru je možné vystavit potvrzení o daru pro daňové účely.

Dárce bere na vědomí, že finanční prostředky se poskytují nenávratně Nadačnímu fondu Gratia a dárce nemá nárok na vrácení daru. Nadační fond Gratia se bude vždy v první řadě snažit, aby bylo postupováno podle výše uvedeného principu, ale Nadační fond Gratia není při přijetí daru vázán konkrétním účelem stanoveným dárcem. Po právní stránce je dar poskytován jako dar bezúčelový a Nadační fond Gratia je oprávněn jej využít podle svého uvážení a dárce není oprávněn do užití daru zasahovat nebo jej jakkoliv vymáhat.

Dárce může využít k podpoře konkrétního příběhu platební službu s využitím zrychlených bankovních převodů nebo bankovním převodem. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a. s.
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Citlivé vstupní údaje, které dárce zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Prověření žadatele

Žadatelem může být pouze zákonný zástupce dítěte nebo osoba, které dítě svěřil do péče soud.

Nadační fond Gratia klade velký důraz na prověření žadatelů.
Kontrolujeme totožnost žadatele a dítěte.
Ověřujeme vztah k dítěti.
Prověřujeme zásadní informace, které mohou mít vliv na riziko zneužití daru.

Pokud zjistíme, že žadatel uvedl ve své žádosti o poskytnutí daru nepravdivé informace, žádost bude zamítnuta.
Nadační fond Gratia si vyhrazuje právo odmítnout žadateli účast v projektu Dobrotivý beránek bez udání důvodu.
Žadatel se zavazuje k tomu, že dar bude použit na předem oznámený účel uvedený v žádosti a že poskytne zpětnou vazbu o využití tohoto daru. Pokud se tak nestane, dar může být vymáhán zpět soudní cestou.

Ochrana osobních údajů

Žadatel svou účastí na projektu Dobrotivý beránek uděluje svůj souhlas se zveřejněním příběhu, fotek a videí, které poskytne Nadačnímu fondu Gratia prostřednictvím žádosti o dar. Zároveň potvrzuje, že všechny osoby jakýmkoliv způsobem označené či uvedené v žádosti o dar souhlasí se zveřejněním a zpracováním jakýchkoli svých údajů uvedených v žádosti o dar.

Nadační fond Gratia se zavazuje, že žádné údaje týkající se žadatele neposkytne dárci, pokud k tomu nezíská výslovný písemný souhlas žadatele. Zároveň se NF Gratia zavazuje, že neposkytne žádné údaje týkající se dárce žadateli, pokud k tomu předem nezíská výslovný písemný souhlas dárce.

Nárok na získání daru v rámci Dobrotivého beránka vzniká žadateli v případě, že sbírka náležející k jeho žádosti naplní ve stanoveném čase dostatečně svou kapacitu, nebo pokud Nadační fond Gratia nerozhodne jinak. Pokud nedojde k naplnění příslušné sbírky k žádosti alespoň do takové výše, aby bylo možné pořídit dar za sníženou cenu, rozdělí se vybraná částka dle pravidel projektu Dobrotivý beránek Nadačního fondu Gratia.

Dárce i žadatel svým souhlasem potvrzují, že se seznámili s Pravidly projektu Dobrotivý beránek, rozumí jim a souhlasí s nimi.

Pravidla projektu Dobrotivý beránek jsou účinná od 1. 6. 2022.