Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

Nadačního fondu Gratia, 

IČO: 109 00 705,

se sídlem 1. máje 67, 281 63 Kozojedy

(dále také jako “NF Gratia”)

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též “VOP”) platí pro nákupy v internetovém obchodě https://nadacnifondgratia.cz, který je provozován NF Gratia.

Tyto VOP upravují vztahy v oblasti prodeje zboží mezi kupujícím a prodávajícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP vč. podmínek reklamace, které jsou součástí těchto VOP, a že s nimi souhlasí.

Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a vždy má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající

Prodávajícím je Nadační fond Gratia, IČO: 109 00 705, se sídlem 1. máje 67, 281 63 Kozojedy zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1948 

Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem se pro účely těchto VOP rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se pro účely těchto VOP rozumí každá osoba, která není spotřebitelem.

Zboží

E-shop na webových stránkách: https://nadacnifondgratia.cz prodává výhradně zboží již použité. Jedná se o tzv. second-handové zboží, tj. zboží z druhé ruky. Jedná se zejména o textil, obuv, doplňky, vybavení domácnosti, hračky a podobné. Stav zboží odpovídá fotografiím přiloženým ke každé nabídce a popisku zboží, kdy drobná odchylka barev může být způsobena různými světelnými podmínkami při pořizování fotografie. Prodávané zboží může dosahovat jisté míry opotřebení, odpovídající délce a způsobu jejich předchozího užívání, kdy prodávající nemá přesné informace o předchozím užívání zboží. 

Smlouva

Smlouva, sjednaná na základě objednávky kupujícího mezi prodávajícím a kupujícím v prostředí internetového obchodu https://nadacnifondgratia.cz, popřípadě sjednaná telefonicky.

Smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že za věc zaplatí prodávajícímu kupní cenu a věc převezme. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním VOP přednost.

Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících se řídí nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy ČR.

Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka objednat) dává najevo, že se seznámil s Informací o zpracovávání osobních údajů ZDE.

Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na e-mailové adrese info@nadacnifondgratia.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese prodávajícího.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího nebo její část bez jakýchkoliv sankcí do okamžiku odeslání zboží či jeho předání kupujícímu, a to zejména v případech, kdy není schopen zboží dodat (např. v požadovaném množství, druhu či za kupní cenu uvedenou v objednávce kupujícího). V takovém případě je prodávající vždy povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. mobilní telefon. 

Prodávající má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy z důvodu nemožnosti dodat zboží do určitého termínu, vyprodání zboží a v případě, že cena za zboží nebyla uhrazena kupujícím ani do 30 dnů ode dne potvrzení přijetí objednávky prodávajícím. 

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné. 

Kupující je povinen zaplatit celkovou cenu za zboží vč. nákladů na dopravu, která mu byla sdělena na webovém rozhraní prodávajícího ještě před odesláním závazné objednávky a dále je povinen odebrat objednané zboží. 

Kupující je povinen objednané zboží po jeho převzetí řádně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách. 

Jak nakupovat v e-shopu nadacnifondgratia.cz

Pokud se nacházíte na hlavní stránce e-shopu https://nadacnifondgratia.cz, můžete začít nakupovat, a to i bez registrace.

Zboží můžete vybírat z různých kategorií. Po kliknutí na kategorie se rozbalí a zde pak stačí kliknout na položku, kterou si chcete objednat.

Pokud jste vybrali zboží, klikněte na POLOŽKU. Pokud máte vybráno, klikněte na „DO KOŠÍKU“. Zboží se tak automaticky načte do nákupního košíku. Obdobným způsobem vyberte také ostatní zboží a opět vložte do košíku.

Pokud je Váš výběr zboží kompletní, klikněte na „Nákupní košík“. Ten také najdete v pravém, horním rohu obrazovky. Zobrazí se Vám veškeré vybrané zboží, které jste sem vložili.

V košíku můžete zkontrolovat, zda jste si objednali veškeré zboží, které jste vybrali, a cenu. Pokud vše souhlasí, můžete pokračovat v objednávce kliknutím na tlačítko „POKRAČOVAT DO KOŠÍKU“.

V dalším kroku si zvolte způsob dopravy a převzetí zboží a způsob platby tohoto zboží.

V dalším kroku vypíšete fakturační a doručovací údaje. Pokud jsou fakturační a doručovací údaje shodné, stačí vyplnit pouze údaje fakturační. Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou. V tomto kroku můžete také napsat poznámku ke své objednávce nebo se zaregistrovat. Po vyplnění údajů potvrďte souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami a potvrzení o seznámení se se zásadami ochrany osobních údajů a objednávku můžete odeslat. Na e-mail Vám poté přijde potvrzení této objednávky spolu s dalšími potřebnými informacemi.

Objednávka a uzavření smlouvy

Kupující je oprávněn objednat zboží u prodávajícího skrze objednávkový systém e-shopu.

Návrhem k uzavření smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu. Smlouva se uzavírá na základě odeslání objednávky kupujícího, přijetím objednávky prodávajícím a potvrzením objednávky prodávajícím na e-mail kupujícího. Součástí potvrzení je kopie objednávky kupujícího.Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením smlouvy v českém jazyce. Po uzavření smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována a je po vyžádání kupujícímu přístupná ve lhůtě jednoho roku ode dne jejího uzavření.

Cena a platba

Nabídky ceny uváděné na e-shopu prodávajícího jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Cena za zboží je určena s ohledem na opotřebení jeho předchozím užíváním. V ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na dopravu, tyto jsou uvedeny následně v objednávkovém formuláři. Kupující je povinen vedle ceny zboží, uhradit cenu za dopravu zboží dle zvoleného způsobu dodání zboží. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu bankovním převodem, nebo rychlým bankovním převodem, tzn. přes internetové bankovnictví kupujícího. 

Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a. s.
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně nákladů na dodání, včetně případných daní a souvisejících poplatků. Jako cena při uzavření smlouvy platí cena uvedená u zboží v době objednání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě smlouvy slouží zároveň i jako dodací list.

Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho ceny, pokud není dohodnuto jinak.

V případě, kdy kupující provede úhradu ceny a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení zaplacené ceny je závislá na zvoleném způsobu jejího vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení ceny vlastnictvím prodávajícího.

Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 14 dnů. V běžných případech prodávající zboží expeduje do 5 pracovních dnů od uhrazení plné výše ceny. Společně se zásilkou obdrží kupující daňový doklad.

Dodací lhůta začíná běžet až od úplného zaplacení ceny, tj. od připsání celé příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající zboží na dobírku nezasílá.

Zrušení objednávky

Kupující má možnost sám objednávku stornovat, pokud zrušovací projev dojde prodávajícímu před doručením objednávky nebo současně s ní. Všechny objednávky přijaté e-shopem jsou závazné. Pokud chce kupující objednávku stornovat, oznámí zrušení objednávky co nejdříve prodávajícímu. Při zrušení objednávky uvede jméno, e-mail, telefon a číslo objednávky. V případě, že storno objednávky obdrží prodávající před odesláním zboží na adresu kupujícího, bude objednávka zrušena bez jakékoliv sankce. Pokud prodávající obdrží storno objednávky až po odeslání zboží na adresu kupujícího, může požadovat náhradu nákladů vynaložených na expedici zboží. Pokud kupující opakovaně stornuje svou objednávku nebo její část, vyhrazuje si prodávající možnost tohoto kupujícího po předchozím upozornění nadále neobsluhovat. 

Odpovědnost za vady zboží

V případě prodeje použitého zboží prodávající neodpovídá kupujícímu za vady odpovídájící míře používání nebo opotřebení, kterou měla věc při převzetí zboží kupujícím. Práva z odpovědnosti za ostatní vady, za které prodávající odpovídá, může kupující uplatnit jen ve zkrácené reklamační lhůtě v délce 12 měsíců.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná se o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, opravu věci, pokud je to ekonomicky výhodné, případně má právo odstoupit od smlouvy. 

Kupující je povinen uplatnit vadu u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní tak elektronicky na e-mailovou adresu: info@nadacnifondgratia.cz nebo na poštovní adresu NF Gratia: Panská 2, 37001 České Budějovice a uvede své kontaktní údaje, číslo objednávky a označí vady zboží a nárok, který uplatňuje. 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, a nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Reklamace zboží

Reklamace je vyřizována bez zbytečného odkladu. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu. Prodávající je povinen nejpozději do 3 prac. dnů rozhodnout o reklamaci a své rozhodnutí sdělit kupujícímu na jeho e-mailovou adresu. Prodávají je povinen nejpozději do 30 dnů vyřídit reklamaci.

Kupující na své náklady zašle reklamované zboží s veškerým příslušenstvím na adresu: Nadační fond Gratia, Panská 2, 37001 České Budějovice, případně toto zboží na adresu osobně doručí, a přiloží k němu podrobný popis závady a originál daňového dokladu. 

Při uznané reklamaci náklady na odeslané zboží zpět hradí prodávající. 

Pokud reklamace není uznána, pak je zboží odesláno zpět kupujícímu na jeho náklady. 

Doručování

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 00020869, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1. 

Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

Vzhledem k charakteru uzavření smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má kupující, právo odstoupit od smlouvy bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího alespoň formou e-mailové zprávy, případně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat toto odstoupení před uplynutím lhůty. Kupující je povinen zboží odeslat zpět nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na adresu: Panská 2, 37001 České Budějovice, přičemž kupující ponese přímé náklady s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. 

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží , vč. jeho funkčnosti. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku  kupujícího na vrácení kupní ceny. 

Zboží by měl kupující prodávajícímu vrátit, pokud možno v původním nepoškozeném obalu, nepoužité vč. příslušenství, dokumentů s dokladem o koupi, jinak nepoškozené. 

Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět. 

Závěrečná ustanovení

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 prac. dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

V případě, že kterékoliv ustanovení smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy a/nebo VOP, strany smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2022 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách prodávajícího.

Tyto VOP je prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.